Vážený pane předsedo, vážení členové celostátní konference,

Dne 20. 6. 2007 jsem podal Celostátnímu rozhodčímu sboru (dále jen CRS) podnět, ve kterém jsem napadl usnesení Celostátní konference (dále jen CK) ze dne 16. března 2007, že "delegáty sjezdu KDU-ČSL 2008 jsou delegáti sjezdu 2005 v Plzni nebo jejich náhradníci s platným mandátem".

Uvedl jsem, že podle stanov KDU-ČSL nemá celostátní konference právo rozhodovat o tom, kdo bude či nebude delegátem sjezdu. Tato pravomoc je ve výlučné pravomoci okresních konferencí (§20, bod 5c).

Požádal jsem CRS, aby zrušil výše uvedené usnesení Celostátní konference, a aby o zrušení usnesení byli členové strany obratem informováni všemi dostupnými prostředky (na internetových stránkách, prostřednictvím aparátu strany a časopisu Nový Hlas).

V těchto dnech jsem obdržel rozhodnutí CRS v dané věci, které zasílám v příloze. Dovoluji si uvést, že ač bylo rozhodnutí CRS učiněno již 29. 8. 2007, samotné usnesení bylo odesláno na moji adresu až 13. 11. 2007, a to až po telefonickém upozornění na překročení lhůty dané stanovami KDU-ČSL.

CRS rozhodl takto:

1) Ztotožnil se s mým názorem na neplatnost výše uvedeného usnesení CK.
2) Konstatoval, že není v pravomoci CRS rušit rozhodnutí jiných orgánů strany.

Pokud stanovy v §33 uvádějí, že výklad stanov CRS je závazný, je povinností CK, aby rozhodnutí CRS respektovala. Považuji proto za přirozené, že CK dne 14. 12. 2007 bude seznámena s tímto rozhodnutím a zařadí na program CK bod "revokace usnesení č. 3-2 (c) ze dne 16. 3. 2007", který členové CK schválí.

Považuji za též za přirozené a odpovědné vůči členům strany, že o této revokaci budou členové strany informováni dostupnými prostředky, tj. na internetu, prostřednictvím aparátu strany a časopisu Nový Hlas.

Zároveň si dovoluji upozornit na závažný problém, vyplývající z druhého rozhodnutí CRS: totiž na nemožnost zrušit rozhodnutí jiných orgánů strany, které jsou v rozporu se Stanovami. Považuji za správné, upravit na příštím sjezdu Stanovy KDU-ČSL způsobem, který by to umožnil.

S pozdravem

Jan Czerný
místopředseda OO KDU-ČSL Praha 2
Balbínova 3
Praha 2
jcz@centrum.cz