Hlas pro nás, hlas pro rodinu

„Pro nás je rodina poslání. Zápas proti diskriminaci rodin s dětmi je důvodem naší existence na politické scéně.“

 

 

Rodičovství bez zbytečných překážek

 

ü  Podpoříme aktivity vedoucí k většímu sladění rodinné a profesní kariéry. Např. daňovým zvýhodněním podpoříme zaměstnávání rodičů dětí do 6 let na zkrácený úvazek. Jsme pro vznik firemních miniškolek i vzájemnou rodičovskou výpomoc.

ü  Navrhneme právní úpravu, která umožní ženám donosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách tak, aby takové dítě mohlo rychle a plynule přejít do náhradní rodiny. Musí skončit administrativní a soudní průtahy prodlužující cestu k náhradnímu rodičovství.

 

Finanční podpora pro rodiče

ü  Obnovíme princip společného zdanění manželů, protože rodinu považujeme za jeden ekonomický celek.

ü  Zavedeme další slevu na dani z příjmu fyzických osob – 5 000 Kč na první dítě, 10 000 Kč na druhé dítě, 20 000 Kč na třetí, 30 000 Kč na čtvrté a každé další dítě. Výpadek daňových příjmů státního rozpočtu budeme kompenzovat mírným snížením slevy na poplatníka.

ü  Prosadíme novomanželské půjčky se státní podporou na nutné investice mladých rodin.

ü  Nedovolíme snížení finančních prostředků na rodinnou politiku (peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, porodné apod.).Ne drogám, ano sportu a kultuře 

ü  Prosadíme, aby dotace do sportu a kultury byly mnohem výrazněji než dosud směrovány na práci s dětmi a mládeží.

ü  Budeme usilovat o účinné zapojení výchovy k pravidelnému sportu a uměleckým oborům (hudební, výtvarná, dramatická výchova) do strategie prevence kriminality.

ü  Výdaje na školné na základní umělecké škole a na volnočasové aktivity zařadíme mezi odečitatelné položky ze základu daně.

 

Bezpečí pro děti

ü  V rámci školní výuky se zaměříme zejména na zvýšení znalostí dětí a mládeže v oblasti první pomoci, dopravní výchovy a řešení mimořádných událostí.

ü  Chceme bezpečný Internet pro děti. Omezíme zneužívání Internetu pro přístup k návykovým činnostem s negativním společenským dopadem, zejména online sázení a hazardu.

ü  Chceme bezpečné a zdravotně nezávadné výrobky určené dětem. Budeme prosazovat rozvoj značek kvality a bezpečnosti – „bezpečné pro děti“. Posílíme pravomoci kontrolních orgánů.

 

 

Práci místo pracáku

Vytvoříme 150 000 pracovních míst, zajistíme ekonomický růst a snížíme deficit

Zachování pracovních míst („raději pracovat méně, než vůbec“)

ü  Zavedeme mimořádný finanční příspěvek zaměstnavatelům v krizi při zavedení zkráceného pracovního týdne. Stát by zaplatil 50% mzdy za každý den volna a zaměstnavatel připlatil 25%. Je prokázáno, že náklady pro státní rozpočet tak budou nižší než v případě vyplácení sociálních dávek v nezaměstnanosti. (v německém prostředí tzv. kurzarbeit).

ü  Zavedeme odpočitatelné položky na dopravu pro zaměstnavatele.

ü  Zvýšíme prostředky na rekvalifikace a školení zaměstnanců.

Nastartování ekonomiky („to je jediná cesta z krize“)

ü  KDU-ČSL navrhuje posílit programy ve stavebnictví - zvýšit dotace na zateplení v rámci programu PANEL a dále zjednodušit přístup k programu ZELENÁ ÚSPORÁM, a tím zvýšit zaměstnanost v tomto segmentu.

ü  Zvýšíme prostředky na garance úvěrů podnikům (Českomoravská záruční a rozvojová banka) a pomůžeme s exportem (EGAP a Česká exportní banka).

ü  Pro malé a střední podnikatele zavedeme princip čestného prohlášení, které nahradí dokumenty, které si stát může obstarat sám z veřejných zdrojů (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů).

ü  Nezvýšíme daň z příjmů právnických osob. To by byla cesta do stagnace.

 

Vytvoření nových pracovních míst („správné investice na správném místě“)

ü  Dotace z Evropské unie dostanou pouze projekty, které vytvoří nová efektivní pracovní místa.

ü  Flexibilnější pracovní trh – částečné úvazky, práce z domova, sdílená pracovní místa (pro rodiče pečujícího o dítě). Jsme však proti tomu, aby zákoník práce umožňoval rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu.

ü  Posílíme prostředky na výkon veřejně prospěšných prací. Jejich zvýšení o polovinu bude znamenat více než 30 tisíc nových pracovních míst.

 

Stop zneužívání sociálních dávek („pracovat se musí vyplatit“)

ü  Každý nezaměstnaný, který chce v plném rozsahu čerpat sociální dávky, se musí rekvalifikovat.

ü  Nastavíme sociální systém tak, aby ochota pracovat a přijmout nabízenou práci, byla podmínkou pro výplatu sociálních dávek. Osobám, které práci odmítnou, bude přiznána pouze podpora na úrovni existenčního minima.

ü  Podmínkou pro výplatu sociálních dávek bude také plnění povinností souvisejících se školní docházkou dětí.

 


 

Za úplatek za mříže

Musíme zavést taková opatření, která zasáhnou korupčníky a podvodníky na těch nejbolestivějších místech.“

Zákaz anonymního vlastnictví – kdo je poctivý, nemá co schovávat

Co mají společného kauzy „Viamont“, „Setuza“ nebo „Opencard“? V jejich pozadí stojí firmy, které nemají veřejně známého vlastníka, a přesto jsou úspěšné v získávání veřejných zakázek. Většina velkých finančních podvodů a případů korupce začíná u anonymního vlastnictví, které umožňuje skryté převody špinavých peněz a úplatků.

 

ü  Úplně zrušíme listinné akcie na majitele. Anonymní forma vlastnictví musí skončit.

 

Další opatření:

ü  Zavedeme trestní odpovědnost právnických osob.

ü  Zavedeme princip zabavení „nečistého“ majetku ve prospěch poškozených

 

Protikorupční agent – kdo je poctivý, nemá se čeho obávat

Agent provokatér je velmi účinným nástrojem proti korupci, kterou by jinak bylo velmi obtížné odhalit. Např. na Slovensku byl agent takto úspěšně použit již ve stovkách případů během uplynulých deseti let. Umožnil odsouzení pachatelů trestné činnosti, včetně např. poslance parlamentu, soudců, státního zástupce, primátora, starostů apod.

 

ü Zavedeme agenta provokatéra.

 

Další naše opatření:

ü Zavedeme institut účinné lítosti.

ü Znovu zavedeme finanční policii jako samostatný organizační útvar Policie ČR.

 

 

Majetková přiznání – kdo je poctivý, bez problémů doloží svůj majetek

Korupce se v naší zemi stala závažným společenským problémem. Významně snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými financemi a oslabuje důvěru občanů ve veřejnou správu. Politik, který to myslí skutečně poctivě se zlepšením hospodaření českého státu, se musí za protikorupční opatření jednoznačně postavit.

ü  Zavedeme majetková přiznání vysokých státních úředníků a politiků, musí být schopni doložit své majetky.

 

Další naše opatření:

ü Provedeme prověrku složení stávajících výběrových komisí.

ü Zrušíme všechny špatně nastavené zakázky (ekologická superzakázka).

ü Ukončíme praxi výběrových řízení šitých na míru, jediným kriteriem bude cena.


Zatočíme s hazardem

„Hazard přivedl takřka 6000 osob do výkonu trestu, zasloužil se o rozpad přibližně 10 tis. manželství. Stojí za zanedbáním nebo zneužitím 1140 dětí.“

 

Řádná regulace – Obce musí mít právo veta!

Současná praxe povolování hazardu připomíná povolování skládky odpadu bez vědomí obce na jejím území. Přestože skládka se posuzuje z hlediska vlivu na životní prostředí a obec o jejím umístění spolurozhoduje, posuzování vlivu kasin a heren na rodiny a sociální prostředí v obci nikoho netrápí a obcí se nikdo neptá. Obce sice povolují a zpoplatňují hrací automaty, avšak jejich obdobu – videoterminály, povoluje ministerstvo financí naprosto nekontrolovatelně a bez dohody s obcí.

 

ü  Obec musí mít právo veta ke kasinu a ke každému technickému zařízení, na kterém lze provozovat hazard, na svém území

ü  Ministerstvo financí je třeba vymanit z pozice rukojmího provozovatelů hazardu.

 

Nové přerozdělování peněz – Zastavme sicilskou politiku!

Majitelé loterijních společností povinnost odvádět část výtěžku na veřejně prospěšné účely. Komu, to však určují sami. Běžně zakládají své vlastní neziskové organizace a přes ně financují, co se jim zlíbí. Stávají se tak navíc nekorunovanými vládci komunální politiky, kteří rozdělují mezi poslušné starosty peníze na neziskový sektor v řádech miliard korun. KDU-ČSL říká dost této sicilské politice. Musíme zastavit vznik novodobých kmotrů. Proto navrhujeme:

 

ü  Povinné odvody na veřejně prospěšné účely musí spravovat jeden státní fond, který bude oddělen od provozovatelů hazardu.

ü  Loterijní společnost nemohou zakládat svoje vlastní nadace.

ü  Posílení státního dozoru v oblasti loterií a sázek

 

Řádné zpoplatnění – Více peněz pro obce, stát, sport a charitu

Hrubý obrat tohoto odvětví vzrostl z 17,7 mld. Kč v roce 2002 na 21,8 mld. v roce 2006, avšak v roce 2008 již atakoval hranici 30 mld. Kč. Za růstem hazardního průmyslu stojí zejména internetové sázení a technické hry povolované ministerstvem financí nad rámec loterního zákona. Všechny tyto loterie podléhají tzv. zastropovanému správnímu poplatku, tzn., že provozovatel loterie odvede 10% z výtěžku, avšak ne více než 10 milionů Kč. Tím se vyplatí provozovat hazard ve velkém – např. když provozujete více než 300 videoloterních terminálů, je to, jako kdybyste provozovali 300 automatů a každý další provozovali gratis. Proto navrhujeme:

 

 

ü  Zavedeme místní poplatek za každé herní zařízení provozované na území obce - do rozpočtu obcí přibude více než 1 mld. Kč.

ü  Odstropujeme a navýšíme správní poplatek, což přinese do státního rozpočtu cca. 2,2 mld. Kč

ü  Zavedeme kontrolovaný příjem z reklamy loterijních společností pro sport.

 


Zemědělství a venkov

„Investice do zemědělství a venkova přinášejí prospěch celé společnosti. Venkov se nesmí stát skanzenem.“ 

Pro české zemědělce

ü  Snížíme administrativní a byrokratickou zátěž zemědělských podnikatelů. Zavedeme např. princip čestného prohlášení, které nahradí dokumenty, které si stát může obstarat sám z veřejných zdrojů (výpis z katastru nemovitostí apod.).

ü  Podpoříme zemědělce v méně příznivých oblastech při přechodu na extenzivní formu hospodaření.

ü  Více podpoříme přímý prodej zemědělské produkce.

ü  Podpoříme poptávku po českých výrobcích trvalým tlakem na obchodní síť (i legislativním opatřením).

ü  Podpoříme vhodné formy nepotravinářského využití zemědělské produkce.

ü  Zavedeme komplexní zemědělské pojištění. Pojištění přinese stabilitu a zlepšení životní úrovně obyvatel venkova.

ü  Podpoříme vyšší zpracování naší produkce a finalizaci výrobků. Není udržitelné neustále vyvážet více než 2/3 skotu v živém stavu nebo vyvážet 2 mil. tun obilí apod.

 

Pro české lesy – Ne korupci, ne privatizaci, ne monopolizaci

ü  Prosadíme speciální zákon o státních lesích, který nastaví průhledná pravidla.

ü  Zrušíme připravované výběrové řízení v Lesích ČR a nahradíme jej transparentním výběrovým řízením ve prospěch malých a středních firem.

ü  Prosadíme koncepci udržitelného rozvoje a užívání lesů, bez jejich masivní privatizace.

 

Pro české tradiční obory

ü  Zavedeme systematickou podporu propagace českých výrobků a tradičních oborů.

ü  Podpoříme obnovu včelstev z národních dotací.

ü  Jsme proti privatizaci rybářských revírů, spravovaných rybářskými svazy.

ü  Odmítáme snižovat výměry honiteb.

ü  Prostřednictvím zákona zaručíme spravedlivější podmínky pro vinaře vůči obchodním řetězcům.

 

Pro český venkov

 

ü  Nedovolíme snížení dostupnosti služeb na venkově, jedná se především o udržení sítě malých prodejen, veřejné dopravy, základních škol a základní sítě pošt.

ü  Prosadíme lepší koordinaci veřejné dopravy, aby byly co nejlépe provázány spoje dálkové se spoji regionálními.

ü  Podpoříme větší zajištění dopravní obslužnosti venkova.

ü  Větší energetickou soběstačnost venkova prosadíme zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie ze zemědělství.