V pátek jsem dostal odpověď od pana generálního sekretáře pana P. Rybáře na můj veřejný dopis s názvem Cahiers de doléances (č. 1). Už mne nenechává čekat, tak jako dříve celé týdny a měsíce. Jeho odpovědi mne však jen znovu a znovu utvrzují v názoru, že pan P. Rybář není člověk na svém místě. To je však především chyba předchozích předsednictev strany a každým dnem větší a tragičtější chybou předsednictva současného (viz závěr dopisu).

 

Předně: člověk na svém místě v této funkci by především měl vidět v každém dopise od členů strany užitečné podněty pro zlepšení provozu stranické administrativy. Takže v úvodu každé odpovědi by mělo být poděkování členu za zaslané náměty a za snahu přispět k rozvoji KDU-ČSL. A nyní již k textu samotnému:

 

1) Zápisy z jednání předsednictva strany - informace nejsou na internetu k dispozici (nové vedení strany tak vesele pokračuje v porušování stanov, na které jsem opakovaně upozorňoval).

 

Pan GS mi odpovídá, že nemám pravdu - že usnesení předsednictva na internetu pravidelně publikována jsou a že si to osobně zkontroloval. Přihlásil jsem se tedy znovu k "Moje KDU" a ověřil si, že v roce 2007 není publikovaný jediný zápis z předsednictva strany. Pouze v roce 2006 byly publikovány podzimní zápisy a to zhruba od října do listopadu a to na základě stížností. Každý si stejně tak může ověřit pohledem do archivu předchozích let, že zápisy a usnesení předsednictva strany nebyly až na malé výjimky nikdy publikovány. Stejně tak teprve po stížnostech a nátlaku byly teprve na podzim 2006 publikovány rozhodnutí Celostátního rozhodčího sboru.

 

2) Program jednání březnové Celostátní konference - informace nejsou na internetu k dispozici.

 

Pan GS mi odpovídá, že program jednání k dispozici nejsou a nikdy nebyly. Ano, to má pravdu. Důvod je prý ten, že program je definitvní teprve schválením na začátku zasedání CK. Kromě toho by prý nebylo slušné informovat veřejnost (členové strany jsou nazýváni "veřejností"!!) dříve než samotné členy CK, protože ti dostávají pozvánku s podkladovými materiály 10 dní před zasedáním.

Pan GS si asi neprostudoval zápis ze 6. zasedání Celostátního výboru KDU-ČSL ze dne 8. 2. 2007, kde v usnesení č. 14 CV "schvaluje předložený návrh Pozvánky a POŘADU 2. celostátní konference". Samozřejmě že program jednání schvaluje definitivně až CK, ale přesto existuje již nyní návrh pozvánky a pořadu jednání. Nechápu jediný důvod, proč by obé nebylo možno publikovat uvedených 10 dní před celostátní konferencí. Vždyť přeci členové strany by měli mít možnost projevit zájem zúčastnit se zasedání jako pozorovatelé a případně předem sdělit názor na navržené body programu svým zástupcům v CK!

 

3) Termíny zasedání pražských obvodních organizací - informace nejsou na internetu pražské organizace k dispozici

4) Usnesení pražských obvodních organizací - informace nejsou na internetu k dispozici.

 

Byl jsem poučen, že principem naší politiky je subsidiarita, že krajský web není spravován Ústřední kanceláří, proto se mám obrátit na Pražskou kancelář. Pan GS nepochopil, že cílem méno dopisu bylo upozornit na skutečnost, že členové strany nemají možnost konzultovat usnesení dalších místních orgánů a jsou tak (na rozdíl od vedení strany, která má přes své krajské tajemníky k dispozici většinu usnesení orgánů z celé republiky) téměř zcela odstaveni od možnosti sledovat reakce místních organizací v dalších okresech a krajích. GS na svém místě by měl zauvažovat, proč ani po tolika letech ve funkci nebyl schopen zajistit pro stranu fungující systém archivace a zveřejňování usnesení všech stranických orgánů.

 

Navíc bych velmi rád věděl, co je obsahem podkladu č. 7/2, na základě kterého Celostátní výbor navrhuje Celostátní konferenci přijmout usnesení o svolání sjezdu v roce 2008. Z internetových stránek, na které mají přístup pouze členové strany, se to dozvědět nemohu.

 

Pan GS mi sdělil, že materiál bude veřejný až v okamžiku, kdy bude jakou součást usnesení schválen CK. Tedy opět přístup, který naprosto znemožňuje členům strany diskutovat o předkládaných návrzích před jejich definitivním schválením.

 

Vážené vedení strany! Právě v tomto přístupu je zakopaný pes a porušování principů zastupitelské demokracie. Já v žádném případě nezpochybňuji právo zvolených představitelů učinit konečné rozhodnutí, ale nikomu nenechám zpochybňovat mé právo vyjadřovat se k navrhovaným rozhodnutím ještě v době, kdy na nich lze něco změnit a kdy mohu ovlivnit zastupitele, které jsem zvolil.

 

Pan GS navíc vůbec neodpověděl na můj podnět, aby zasedání celostátní konference byla napříště přenášena živě po internetu v sekci určené pouze pro členy strany.

 

Vážení členové KDU-ČSL, nevím sice, kdy se KDU-ČSL začne vnitřně reformovat a kdy změní postoje vůči členské základně, vím však, že se to nestane, dokud bude ve funkci generálního sekretáře pan P. Rybář. Pan generální sekretář měl být odvolán již dávno, ale pokud zůstává ve funkci i po mimořádném sjezdu v prosinci 2007, jedná se od nového předsednictva o naprosté nepochopení signálu, které jim jejich zvolením vyslala členská základna.

 

A zcela na závěr upozornění redakci Nového hlasu: Můj dopis byl v prvé řadě zaslán vám. Pokud stojíte za svým tvrzením, že všechny došlé ohlasy uveřejňujete na internetových stránkách Nového hlasu, pak prosím, abyste zveřejnili i mé dopisy, jinak je vaše tvrzení lživé.

 

Za Vaši pozornost děkuje a burcovat Vás ze sladkého snění o dalším rozvoji strany se snaží

 

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

 

25. 2. 2007