I had a dream - měl jsem takový sen. V tom snu jsem se ocitl ve společnosti předsedy KDU-ČSL. Věděl jsem sice s naprostou jistotou, že to je předseda naší strany, ale neviděl jsem mu do tváře. Seděli jsme spolu v zahradní restauraci a on mi při víně vyprávěl, jaké jsou jeho plány.Poslouchal jsem ho se zaujetím a během jeho vyprávění jsem stále silněji cítil hrdost na to, že jsem členem KDU-ČSL. Rád bych vám ten odvyprávěl.

 

Ten pán ve snu si u stolu nalil do sklenice rulandské a začal přede mnou spřádat své záměry o reformě strany:

 

1. Jako předseda se obrátím výslovně ke všem členům strany (dopisem nebo na shromážděních) a sdělím jim, čeho chci ve straně dosáhnout a co očekávám od nich. Ubezpečím je, že tímto osobním způsobem chci s nimi komunikovat i v dalších měsících.

2. Omluvím se, že vedení strany dosud zanedbávalo povinnosti v oblasti sdílení informací. Uznám, že k zatajování informací v drtivé většině případů nebyl a není žádný důvod. Připustím, že důvodem k neúplné informovanosti členů v minulosti nebyla vždy jen neochota či neschopnost, ale možná též snaha zakrýt skutečnosti, které byly v rozporu s obecnou morálkou či dokonce se zákonem.

3. Zdůrazním, že hlavním cílem KDU-ČSL není její úspěch ve volbách a možnost prosazovat křesťansko-demokratickou politiku, ale prospěch a prosperita České republiky, ochrana demokracie a právního státu. Nemůžeme proto v politice sahat k prostředkům, které sice naší straně přinesou úspěch, ale které zároveň poškodí výše uvedené hodnoty.

4. Zaváži se, že do šesti měsíců prosadím informační systém, ve kterém členové strany budou mít přístup nejenom k usnesením celorepublikových orgánů strany (včetně textu usnesení a příloh), ale také ke všem usnesením přijatým na krajské, okresní, obvodní a místní úrovni.

5. Oznámím, že do konce října 2007 navrhnu předsednictvu strany ke jmenování nového generálního sekretáře. Zároveň požádám všechny stranické organizace, aby doporučily vhodné kandidáty na tuto funkci a vyzvu členy strany k individuálním kandidaturám. Ve stejný okamžik také požádám prvního místopředsedu, aby Celostátnímu výboru předložil profil budoucího generálního sekretáře a seznam úkolů, které jej budou čekat po nástupu do funkce.

6. Znovu vyzvu členskou základnu k diskusi o úpravě stanov. Dám přitom najevo, jaké jsou mé priority: návrat k dvouletému funkčnímu období, zamezení souběhu funkce zaměstnance strany a kandidáta či voleného funkcionáře, posílení přímého mandátu k výkonu určité funkce.

7. Oznámím, že do konce roku 2007 předložím Celostátní konferenci návrh na změnu Statutu odborných komisí, jehož cílem bude vytvořit z komisí odborné zázemí pro poliky KDU-ČSL, prostor odborné diskuse s vnitřní dynamikou, jenž by byl v reálném čase schopný reagovat na vývoj na politické scéně.

8. Podělím se s členy strany o jedno přání:  abych je viděl v co největším možném počtu přítomné na zasedáních Celostátní konference.

9. Do konce roku 2007 připravím spolu s dalšími členy předsednictva koncepci setkávání členů strany z celé republiky na každoročním "sletu" lidovců či křesťansko-demokratické "letní univerzitě".

10. Zveřejním telefonní číslo, na kterém budou moci všichni členové strany zanechat své vzkazy, poznámky, připomínky a otázky. Zasadím se o to, aby v rámci stranického aparátu byl vyčleněn jeden zaměstanec, jehož hlavním úkolem bude přenos informací mezi členskou základnou a vedením strany.

11. Navrhnu změnu koncepce Nového hlasu. Každé číslo bude mít čtyři oddíly: první bude věnovaný událostem na celostátní úrovni, druhý politikům a událostem na úrovni krajské a třetí se zaměří na úroveň okresní a místní. Poslední oddíl bude věnovaný diskusním příspěvkům.

12. Prosadím, aby nejpozději do listopadu 2007 byl vyhotoven seznam členů strany, kteří byli stranou nominováni do různých funkcí.

13. Navrhnu, aby v celé republice proběhla výměna stranických legitimací. Jedině poté se budeme moci dívat sami na sebe reálným pohledem.

 

Tajemný předseda dopil víno, podíval se na mne a řekl: "Vím, že to nebude snadné, ale jestli chceme, aby se strana dál rozvíjela, tak to musíme udělat". Pak se zvedl a odešel. Hned poté jsem se probudil. Na ten sen nemůžu zapomenout. Každý den sleduji internet a čekám, jestli se nestane skutečností.

 

Jan Czerný

místopředseda KDU-ČSL Praha 2

 

8. 8. 2007