Vážení členové KDU-ČSL,

Sjezd je za dveřmi. Opravdu všichni členové mají poprvé možnost přečíst si sjezdové dokumenty, což je nepochybně pozitivní zpráva. Oceňuji to.

Zamysleme se společně nad navrhovaným obsahem sjezdu:

  1. Moje první otázka směřuje k programovým dokumentům: jsou opravdu tak odlišné od našeho volebního programu pro volby v roce 2006? Moje odpověď zní: nikoliv. V červnu 2006 jsme se zlobili na českého voliče, že nepochopil kvalitu našeho volebního programu, potvrzenou mnoha odborníky, a dal ji košem. Může nyní český volič ocenit kvalitu předložených sjezdových dokumentů? Obávám se, že nikoliv. Jejich kvalita není dobrá, je špatná.
  2. Příprava sjezdových programových dokumentů byla nepochybně vedena dobrým úmyslem. Jenže ten úmysl dopadl na půdu nefunkčních odborných komisí strany a výsledek hovoří za vše. Mám neodbytný pocit, že kromě ministerstva kultury a ministerstva práce a sociálních věcí se naši ministři a náměstci na dalších ministerstvech prakticky vůbec nezapojili do přípravy materiálů. I politické zelenáče musí udeřit do očí absence kapitoly věnované veřejným financím (ministr Kalousek přitom měsíc před sjezdem své strany předkládá veřejnosti dalekosáhlé reformy!!) či naprosto strašná kvalita materiálu věnovaná obraně. Překvapivá je i absence materiálu, který by hovořil o oblastech spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj či chudokrevnost materiálů, zabývajících se školstvím.
  3. Materiály prý mají být vědomě koncipovány obecně, což je ovšem pravda jen napůl. V záplavě bezpohlavních frází (které by člověk mohl přiřadit prakticky všem politickým stranám kromě KSČM – jen jako příklad za desítky dalších vět: „Jen vysoce profesionální a kvalitní policie, která má důvěru občanů, která není zkorumpovaná a která vnímá svoji práci ne jako zaměstnání, ale jako poslání, může pomoci k lepšímu a bezpečnějšímu prostředí pro život“.) se náhle vynořují zajímavé konkrétnosti, například kvalitnější využívání SMS pro varování obyvatelstva při krizových situacích nebo výjimečný trest pro řidiče, který ujel od nehody a neposkytl pomoc raněnému. Novinářům tak opravdu nezbude nic jiného, než své čtenáře pobavit perlami typu: „Problém je i ve změně v chápání partnerských vztahů, kdy dnes převládá slib „budu tě milovat až do smrti“ místo „budu s tebou až do smrti“ (prorodinná politika); krize důchodového systému je způsobena „stále rostoucím počtem žen, které nechtějí mít děti“ (Spravedlivé důchody – typicky lidovecká machistická úvaha, která zapomíná, že statisticky častěji odmítá v páru dítě manžel či partner), zařazení importu škodlivých výrobků z Asie do stručné kapitoly „prevence bezpečnostních hrozeb“ a mnoho jiných.
  4. Novináři si jistě v celkovém politickém kontextu posledních dvou let všimnou i chybějících návrhů v oblasti řešení „romské problematiky“ (…aby sjezd nebyl jen o tom…).
  5. Materiály se velmi důsledně vyhýbají palčivým problémům dneška, jako např. otázce výstavby další jaderné elektrárny (materiál pro jistotu hovoří jen o tom, že KDU-ČSL je „pro další rozvoj a podporu VÝZKUMU v oblasti jaderné energetiky“), otázce amerického radaru, zdravotnictví (!!!), některé kapitoly jsou naprosto zoufalé, jako např. kapitola justice (občany jistě potěší konstatování, že „absolutní spravedlnosti je jen v rukou božích“).
  6. Jestliže se v kapitole občanská společnost a stát konstatuje, že „politické strany mají zvláštní zodpovědnost vůči společnosti a státu“, pak mi zcela chybí vnitřní reflexe stavu KDU-ČSL. Kladu si každý den otázku, jak je možné, že rádoby „programový sjezd“ neobsahuje programový materiál v jediné oblasti, do které nám nikdo nemůže a nebude mluvit a ve které můžeme naplno ukázat, co v nás je, totiž v oblasti reformy strany? Jak to, že v záplavě živořících odborných komisí neexistuje komise pro reformu strany, ve které by se diskutovali problémy vnitřní demokratizace, komunikačních toků, stanov, otevřenosti vůči veřejnosti aj.?

 

Nemá cenu dál pokračovat.

 

Shrnutí: Většina předložených materiálů je špatných a některé z nich se neměly objevit ani na konferenci v Brně. Zdá se, že naše sebekritičnost je otupělá a že ze zoufalství jsme schopni riskovat více než je zdrávo. Pokud někdo měl představu, že tyto materiály „spoutají“ naše liberálně uvažující a pragmaticky se chovající zákonodárce a ministry, pak se zle mýlí.

 

Závěrem několik osobních doporučení pro sjezd:

A)    Ještě před začátkem sjezdu „stáhnout“ předložené „programové“ dokumenty, či alespoň ty nejzoufalejší (PROSÍM!!!). Ponechat výborný text P. Pitharta „kdo jsme my, křesťanští demokraté“.

B)     Zvolit nový Celostátní výbor.

C)    Zvolit nového místopředsedu strany, odpovědného za chod strany. Pan Línek bohužel nemá čas se věnovat straně tak, jak by bylo potřeba.

D)    Zkrátit funkční období všech volených orgánů na 2 roky.

E)     Zřídit novou komisi pro reformu strany a jmenovat jejího předsedu. Odvolat předsedy všech odborných komisí (zejména těch, které jsou odpovědné za nejhorší programové dokumenty).

F)     Projednat bezprecedentní porušení stanov vrcholnými politiky KDU-ČSL během volby prezidenta republiky (dva místopředsedové strany byli vykázáni z jednání klubů).

 

Děkuji za pozornost

S pozdravem

Jan Czerný

Místopředseda KDU-ČSL Praha 2

 

6. dubna 2008

 

P.S. Na závěr si dovoluji připojit devět stručných pracovních programových bodů z dílny Nového kvasu.

 

Základní programové směřování:

1. KDU-ČSL musí být stranou principů, která společnost harmonizuje, nikoliv stranou, sloužící zájmům jen jedné vrstvy obyvatel. Musí ve všech oblastech života trvale hájit osobní svobodu jedince, zároveň vždy hájit celospolečenský zájem a trvale mezi nimi hledat citlivou rovnováhu. Osobní svobodu jasně odlišovat od vypjatého sobeckého individualismu. Auten­tickým důrazem na oprávněný skupinový, veřejný a celospolečenský zájem musí zároveň čelit tendencím vypjatého kolektivismu ústícího do totality ohrožující osobní svobodu.

2. KDU-ČSL si musí zachovat středovou pozici, která však neleží na pravo-levé politické ose, ale je svébytným politickým směrem. Výhradní orientace na jednu silnou stranu, dnes ODS, je škodlivá a nesprávná. Křesťanští demokraté musí klást trvale důraz na sociální aspekt. Bez sociální citlivosti není naše politika křesťanská. Důrazem na sociální aspekt je třeba čelit sociální demagogii a populismu jiných stran.

3. Prorodinná politika musí zůstat trvalou prioritou KDU-ČSL. Stabilní, spokojené a prosperující rodiny jsou zárukou stability, spokojenosti a prosperity celé společnosti, předpokladem kvalitní výchovy včetně předávání kulturních a mravních hodnot a jedinou šancí na zastavení nepříznivého demografického vývoje v naší zemi. Křesťanští demokraté by měli trvale hájit tradiční model rodiny před alternativními druhy soužití.

4. KDU-ČSL musí prosazovat rovný přístup ke zdravotní péči. Je třeba zachovat bez­platnou zdravotní péči ve smyslu platné ústavy. Její poskytnutí nesmí záviset na tom, zda na ni nemocný má prostředky. Ochrana života a zdraví je základním lidským právem, které nesmí být relativizováno. Je třeba odkrýt rezervy, které současné zdravotnictví má, zabránit ne­uvá­žené privatizaci, která již dnes vyvádí ze systému prostředky.

5. KDU-ČSL musí prosazovat rovný přístup ke vzdělání. Vzdělávání je třeba zachovat bezplatné. Mladí mají startovat ze stejný startovní čáry. Školné a půjčky by zatížily stát i studenty v době, kdy budou zakládat rodinu, omezí počet dětí a jsou výhodné jen pro zisk poskytovatelů půjček. Křesťanští demokraté musí trvale usilovat o větší podporu vzdělanosti, školství a výzkumu. Nedílnou součástí vzdělání ve školách má být předávání kulturních hodnot a etická výchova.

6. KDU-ČSL musí prosazovat rovný přístup k právu. Hájit principy právního státu s přehlednými a snadno vyma­hatelnými zákony. Přístup k občanům v záleži­tostech spra­ve­dlnosti, soudních sporů, právní pomoci a ochrany nesmí záviset na jejich finančních mož­nostech.

7. KDU-ČSL musí prosazovat rovná práva v oblasti ekonomiky. Podporovat principy svobodných podnikatelských aktivit a tržní soutěže s výrazně sociálním aspektem, trvale usilovat o propojení všech ekonomických aktivit do celospolečen­sky prospěšného celku. Křesťanští demokraté by měli zejména dbát na vytváření a ochranu prostředí spravedlivé soutěže, zdravé konkurence a ochrany malých a menšinových ekonomických subjektů.

8. KDU-ČSL musí trvale dbát na ochranu životního prostředí, zejména před nezod­po­vědnými ekonomickými aktivitami. Křesťanští demokraté by měli podporovat principy trvale udržitelného rozvoje a jedno­značně se postavit proti trendům relativizace ekologického glo­bálního ohrožení.

9. V politice KDU-ČSL musí být vždy patrny tradiční křesťanské hodnoty. Nesmí být netečná k pokračující mravní devastaci, musí hledat a nalézat citlivé metody, jak dosáhnout nápravy. Podpora církví by měla v této oblasti zůstat hlavním nástrojem. V té souvislosti by měla KDU-ČSL jednoznačně deklarovat svoje ekumenické křesťanské zaměření.