Vážení členové KDU-ČSL,

 

dovolte mi v úvodu malé upozornění: při každém dalším pokračovaní Cahiers de doléances rozšiřuji okruh adresátů. V té souvislosti prosím všechny, kteří nechtějí, abych jim tyto texty zasílal, o krátkou zprávu - samozřejmě jejich e-mail poté ihned ze seznamu vyřadím. Povinností členů celostátních orgánů strany a funkcionářů pražské krajské organizace je naslouchat hlasům členů strany a proto těmto politikům budu zasílat své názory, i když si to nebudou přát...:-)

 

V dnešním dopise se chci zabývat především otázkou, zda mohou členové strany uplatnit připomínky k návrhu rozpočtu KDU-ČSL, zda mají možnost sledovat jeho plnění a zda je jim umožněno kontrolovat finanční hospodaření strany. V té souvislosti si velmi dobře vzpomínám na pozdní nářky komunálních politiků z nejmenované strany, kteří teprve zpětně hořce litovali, že je otázka financování jejich strany vůbec nazajímala a že slepě důvěřovali svému vedení. Myslím, že i poslední vývoj okolo ČSSD nemůže nechat žádného člena KDU-ČSL v klidu. Nejsem určitě jediný, kdo považuje politické strany za prostředí, kde je riziko pochybných finančních operací velmi vysoké a kontrolní mechanismy velmi slabé.

 

Nikoho samozřejmě nenutím, aby se otázkou rozpočtu zabýval, ale nikoho zároveň nenechám zpochybňovat právo kteréhokoliv člena strany vyjadřit se k budoucímu rozpočtu před jeho přijetím a kontrolovat stranické hospodaření za uplynulá období.

 

Jak vypadá dnešní realita? Návrh rozpočtu byl ústřední kanceláří zaslán na krajské sekretariáty 16. 1. 2007 a schválen Celostátní konferencí o tři dny později, dne 19. 1. 2007. Členové strany neměli tedy prakticky možnost si návrh prostudovat, vznést k němu otázky a vyslovit případné připomínky. A to nemluvím o tom, že generální sekretář - a potažmo ústřední kancelář a krajské sekretariáty - jsou již delší dobu postiženi fóbií, která se projevuje tím, že s většinou dokumentů je zacházeno, jako by byly ultratajné a jejich poskytnutím do rukou členů by strana utrpěla nedozírné  škody...  

 

Tento stav považuji za skandální a neudržitelný. Tento stav staví členy strany do pozice nesvéprávných dětí, které nemají právo mluvit do záležitosti dospělých. Jenže! Strana naštěstí není majetkem jedné stovky vrcholných politiků, ale všech členů, a rozumí se samo sebou, že všem členům bude poskytnuta rozumná lhůta na vyjádření se k tak důležitému materiálu, jako je návrh rozpočtu.

 

Tedy: Vedení strany napříště zajistí, aby před schválením rozpočtu  byl všem členům strany dán předem určený čas (doporučuji 14 dní až tři týdny) k prostudování návrhu a k podání žádostí o vysvětlení nejasných položek. Všechny krajské sekretariáty obdrží v určeném časovém limitu detailní návrh rozpočtu a členové strany budou mít právo do něj nahlédnout, pořizovat si z nich výpisy, či jej nejlépe obdržet v elektronické podobě. Stanovy KDU-ČSL budou upraveny tak, že na zasedání celostátní konference, na kterém se bude rozpočet schvalovat, budou moci vystoupit s hlasem poradním všichni členové strany, kteří o to projeví zájem. 

 

Podobná pravidla by měla být uplatněna i v případě schvalování roční uzávěrky.

 

Na otázku, zda mohou členové strany přímo kontrolovat finanční hospodaření vlastní strany, nelze odpovědět jinak, než že to možné není. Za východisko považuji rozšíření počtu členů celostátní revizní komise na dvojnásobek a vnitřní specializaci členů komise na kontrolu finanční, hospodářské a správní činnosti.

 

A nyní krátké ohlasy na předchozí Cahiers de doléances:

 

 

K prvním třem bodům požádám odbornou komisi KDU-ČSL pro informační technologie a odborníky z ústřední kanceláře o vyjádření, za jak dlouho a s jakými náklady je možné návrhy realizovat.  

 

 

Za Vaši pozornost děkuje, burcovat Vás ze sladkého snění o dalším rozvoji strany se snaží, z prvních známek pohybu ve straně se raduje a na vaše ohlasy se těší

 

Jan Czerný

KDU-ČSL Praha 2

 

Příště: V čem nevyhovují současné stanovy KDU-ČSL?

 

5. března 2007