Právě dnes uplynul rok od vzniku petičního hnutí Nový kvas. Nepochybujeme, že tato skutečnost mnohé z vás překvapí. Možná si vybavujete, že širší distribuce textu začala až 28. srpna, tedy čtyři dny poté, co se předseda Kalousek pokusil přesvědčit stranu, že pro křesťanskou demokracii je nejlepším řešením volebního patu zrada slibu daného voličům.

 

Text prohlášení však byl připravován již od června a jeho hlavním cílem bylo upozornit na potřebu hlubších strukturálních a organizačních změn ve straně. Text také varoval před pokušením omezit reformu na prostou výměnu několik osob ve vedení strany.

 

Náhodný časový souběh vnitrostranického zveřejnění a Kalouskovy krize poznamenal negativně přijetí Nového kvasu. Lidé se domnívali, že se jedná jen o součást personálních sporů ve vedení a neměli ochotu zamyslet se nad podstatou sdělení. Signatáři se zase ocitli pod tlakem médií, přestože jejich záměrem bylo udržet diskusi vyvolanou Novým kvasem výhradně na půdě strany (což se jim v podstatě podařilo). Vedení strany výzvu ignorovalo, marginalizovalo nebo zesměšňovalo. Stovky členů strany neměly vůbec příležitost se s textem prohlášení seznámit.

 

Dnes, s odstupem jednoho roku, je bohužel nutné konstatovat, že text úvodního prohlášení je stále aktuální. I přes některá dílčí zlepšení zůstává situace KDU-ČSL velmi vážná. Nové vedení nenašlo ani půl roku po sjezdu odvahu nebo sílu prosadit ozdravné požadavky Nového kvasu. Vstup do vlády nám poskytl iluzi politické síly, která je však právě jen iluzí. Pod lesklým povrchem parlamentní a vládní strany ukrýváme možná i sami před sebou smutnou realitu stagnující, apatické, nekomunikujicí stranické struktury, bez vnitřních vazeb a s minimálním konkurenčním prostředím.

 

Připomenutí vzniku Nového kvasu zakončíme jeho závěrečnou výzvou, stále stejně platnou: "Vyzýváme všechny členy a organizace KDU-ČSL, aby se k výzvě Nového kvasu připojili a snažili se její body prosazovat v místě a ve funkci, kde působí. Prvním krokem k nápravě je přiznání, že problémy opravdu existují. Vedení strany cítí malý tlak zdola a chová se podle toho. Dejme najevou, že KDU-ČSL nepatří jen funkcionářům, ale všem členům!".

 

Michal Blaško, Jan Czerný, Michal Dvořák

 

3. 8. 2007

 

P. S.

Do 17. 12. 2006 úvodní prohlášení Nového kvasu podepsalo 88 členů strany z celé republiky.

 

Nový Kvas

Hnutí za pozitivní změny v KDU-ČSL

Úvodní prohlášení a výzva

Vážení křesťanští demokraté,

NOVÝ KVAS je vnitrostranické hnutí za pozitivní změny v KDU-ČSL, které reaguje na dlou­ho­dobé interní diskuse, četné reakce členů strany i voličů, jež všechny pou­kazují na neuspokojivé vnitřní poměry v KDU-ČSL a její slábnoucí pozici na politické scéně. Zaznívají hlasy, které tento stav nazývají dokonce krizí.

Bezprostředním podnětem ke vzniku hnutí NOVÝ KVAS jsou výsledky KDU-ČSL v par­la­mentních volbách 2006, které byly vyvrcholením předchozích dlouhodobých negativních trendů. Celorepublikový propad jasně signalizuje, že příčina je především na centrální úrovni ve vedení strany. Včasné konstruktivně kritické a varovné hlasy však naše vedení soustavně přehlíželo. Nebralo v úvahu ani upozorňování, že politika KDU-ČSL v posledním období vykazuje stra­tegické chyby, zejména pak faktický odklon od středové, sociálně citlivé politiky. Vše, co bylo v minulém období v rozporu se základy křesťan­sko­demokratické politiky se nyní straně vrátilo v hubeném vo­lebním vý­sledku.

NOVÝ KVAS konstatuje, že většina členů vedení KDU-ČSL se vzdálila členské základně. Vedení strany nemá systém, jak pod­porovat a rozvíjet interní diskusi, pravidelně se jí účastnit a pod­chycovat tak energii členů. Kritické při­pomínky neumí usměrnit a využít k prospěchu celé strany. Hori­zontální a vertikální ko­munikace mezi členy probíhá spíše proti vůli vedení, než z jeho pod­nětu. Naopak, na kritiku a reformní iniciativy se vedení dívá často s podezřením, reaguje na ně mnohdy alergicky, považuje je i jejich autory za destruktivní, ohrožující a snaží se tyto iniciativy potlačovat.

Energie se v diskusi neztrácí, ale naopak vzniká! KDU-ČSL potřebuje pozitivní konfrontaci, sílu, která se rodí ze soutěže myšlenek a osobních názorů členů strany, nikoli ze souboje klanů, obvodů, okresů a krajů. Signatáři NOVÉHO KVASU jsou přesvědčeni, že současné vedení strany nedokáže energii členů podněcovat a dostatečně využívat. Přímým důsledkem je ztráta vnitřní dynamiky strany a zvyšující se apatie členů. Tato vnitřní ochablost nepřitahuje nové členy a strana slábne a stagnuje. Pokračováním neblahých tendencí v KDU-ČSL byla v roce 2005 změna stanov, která prodlužuje funkční období všech stranických orgánů a volených funkcionářů ze dvou let na čtyři, což podle nás podporuje další stagnaci.

Hnutí NOVÝ KVAS zastává názor, že jedním z nejdůležitějších prvků stagnace KDU‑ČSL je informační bariéra mezi vedením strany a členy. Projevuje se zejména neúplným a selektivním přenášením informací oběma směry, především směrem k členské základně, ale také od ní k vedení. Jejím průvodním jevem je pomalost či absence reakcí na podněty. Mnozí představitelé si odvykli pravidelně informovat členy, kteří je do jejich funkcí zvolili, o čin­nosti orgánů, kde působí a své práci v nich. Oficiální usnesení těchto orgánů často nevypovídají o skutečném dění v nich. Infor­mační bariéra významně omezuje členské základně možnost efektivně kontrolovat činnost zvo­le­ných orgánů a představitelů strany, podílet se plně na životě strany a přijímat správná roz­hodnutí na základě přesných informací. Problém se týká všech úrovní vedení strany. Pokud je tomu někde jinak, není to zásluhou systému, ale jednotlivých funkcionářů a členů.

NOVÝ KVAS je přesvědčen, že neutěšený stav KDU-ČSL vychází také z „národně-frontové“ minulosti Lidové strany, se kterou se velká demokratizační vlna po roce 1989 nedokázala zcela vypořádat. Jde především o zachování původní organizační struktury, kdy stranický aparát a admi­nistrativa jsou více politickým a mocenským nástrojem vedení, než organizačně servisní strukturou nestranně sloužícím všem členům. Dalším projevem je praxe stupňovitého členství, kdy jen vy­volení mají nárok na všechny vnitrostranické informace a další privilegia, která by měla být dostupná všem členům strany. Smutnou sku­tečností je ochota smiřovat se s negativními jevy a  v „zájmu strany“ na ně „zapomínat“. Existují také tendence zjevné prohry vydávat téměř za úspěchy, jako při letošních parlamentních volbách. Tento stav mnohým vedoucím představitelům velmi vyhovuje, protože jim umožňuje stranu ovládat či přímo manipulovat.

Za současnou situaci jsou samozřejmě odpovědní konkrétní představitelé strany. Signatáři NOVÉHO KVASU svým podpisem nevyjadřují nedůvěru ani podporu určitým osobám, ale žádají od všech členů, aby kriticky posoudili činnost svých volených představitelů. Od všech politiků KDU-ČSL pak signatáři požadují, aby se obsahem této iniciativy vážně a věcně zabývali, energicky podpořili vnitrostranickou diskusi a náležitě zareagovali na její výsledky.

NOVÝ KVAS zastává názor, že jen personální změny straně nepomohou. Jsme přesvědčeni, že nastal čas také na hlubší strukturální a organizační změny a nové navázání na křesťan­sko­demokratické programové kořeny. KDU-ČSL prošla v letech 1989-1992 první významnou změnou, nyní však potřebuje další důkladnou reformu, jinak nás čeká smutný odchod z politické scény. Zkusme se probudit, stojí to za to. Hnutí NOVÝ KVAS se o to nyní pokouší. Je otev­řenou názorovou platformou, která chce získávat další signatáře, přijímat a vstřebávat další impulsy. Proto naše prohlášení předkládáme k vnitrostranické diskusi celé KDU-ČSL. Chceme podpořit vše co je v ní zdravé a co ji učiní opravdu demokratickou a křesťanskou – čitelnou, věrohodnou, tran­spa­rentní a funkční součástí politického a veřejného života v České republice.

Signatáři NOVÉHO KVASU zejména požadují:

·        Umožnění snadného a rychlého přístupu ke všem vnitrostranickým informacím politického, organizačního i finančního charakteru každému členu strany na všech úrovních.

·        Otevření většího prostoru pro oficiální vnitrostranickou diskusi. Především změnu koncepce vydávání stranického tisku.

·        Aktivní přístup vedení strany k dialogu s členskou základnou. Jeho systematickou podporu na všech úrovních a zavedení povinnosti zabývat se kritickými podněty členů a neprodleně na ně reagovat.

·        Umožnění přístupu na zasedání celostátních stranických orgánů všem členům strany, kteří projeví zájem.

·        Úpravy stanov, které posílí práva členů a umožní jim větší podíl na rozhodování o důležitých programových, organizačních i personálních záležitostech. Úpravy, které zejména:

·         uloží zvoleným představitelům povinnost pravidelně informovat členy, kteří je do funkcí zvolili, o čin­nosti orgánů kde působí a své práci v nich

·         zprůhlední systém jmenování administrativních funkcí ve straně a delegování členů strany do placených státních správních a kontrolních funkcí

·         zamezí souběh volených politických a jmenovaných administrativních funkcí členů strany na všech úrovních

·         zamezí neúměrné kumulaci volených funkcí.

Signatáři NOVÉHO KVASU vyzývají:

·        Celostátní konferenci, aby zveřejnila vystoupení svých členů k výsledku voleb včetně vystoupení předsedy strany na jejím zasedání v červnu 2006 a jejich předložení celé členské základně.

·        Celostátní konferenci, aby vypracovala samostatnou analýzu voleb do PS PČR a předložila ji co nejdříve k vnitrostranické diskusi. Žádáme, aby ji k tomu příslušné orgány poskytly všechny dokumenty. Jak může Předsednictvo KDU‑ČSL analyzovat a hodnotit výsledky svojí vlastní práce a jak objektivně je může posoudit Celostátní výbor, který se také na přípravě voleb podílel?

·        Všechny místní, okresní i krajské organizace, aby se k výsledku voleb vyjádřily.

Vyzýváme všechny členy a organizace KDU‑ČSL, aby se k výzvě NOVÉHO KVASU připojili a sna­žili se její body prosazovat v místě a ve funkci, kde působí. Prvním krokem k nápravě je přiznání, že problémy opravdu existují. Vedení strany cítí malý tlak zdola a chová se podle toho. Dejme najevo, že KDU-ČSL nepatří jen funkcionářům, ale všem členům!

3. srpna 2006