Vážený pane předsedo,

 

Podle informací některých členů strany se blíží okamžik, kdy generální sekretář Petr Rybář bude odvolán nebo rezignuje na svoji funkci.

 

Nechci zpochybňovat Vaše právo navrhnout jmenování nového generální sekretáře, právo Celostátního výboru doporučit jeho jmenování předsednictvu strany, ani právo předsednictva strany definitivně jej jmenovat do funkce.

 

Přesto si dovoluji doporučit, aby o výběru nového generálního sekretáře byly s dostatečným předstihem informovány všechny stranické organizace a bylo jim umožněno, aby na tuto funkci doporučily vhodné kandidáty, případně aby se o tuto funkci mohli ucházet jednotliví členové strany.

 

Připomínám usnesení obvodního výboru Praha 2 ze dne 25. 6. 2007, ve kterém jsme žádali transparentní výběr nového generálního sekretáře a doporučovali, aby všichni kandidáti vedle obvyklých dokumentů předložili také projekt, ve kterém uvedou, jak si představují své působení ve funkci. Obvodní výbor Prahy 2 dále upozornil, že vedení strany by mělo u nového generálního sekretáře kategoricky vyloučit možnost, aby jako zaměstnanec strany zároveň vykonával ve straně volenou funkci či do ní kandidoval. Obvodní výbor ve stejné souvislosti navrhl změnu stanov v tom smyslu, aby generální sekretář (stejně jako krajští a okresní tajemníci) měl na zasedání příslušných stranických orgánů pouze hlas poradní. 

 

A nyní k druhé záležitosti:

 

Tři členové strany z různých místních organizací mi nezávisle na sobě v roce 2006 sdělili, že v období let 2003-2006 podávali krajští a okresní tajemníci na pokyn generálního sekretáře pravidelné hlášení o situaci v příslušných regionech, přičemž v některých případech obsahovaly tyto "reporty" i informace o aktivitách a kritických názorech členů strany, aniž by však tyto osoby o těchto zprávách měly tušení.

 

Vzhledem k závažnosti těchto tvrzení jsem o jejich obsahu informoval členy Celostátní konference i vedení strany a požádal je o zaujetí stanoviska. Nikdo však nereagoval. Požádal jsem tedy generálního sekretáře o možnost, aby členové strany získali přístup k těmto zprávám a tvrzení vyvrátili nebo potvrdili. I tato žádost zůstala bez odpovědi.   

 

Považuji tento laxní přístup ze strany vedení KDU-ČSL i generálního sekretáře za zarážející. V neposlední řadě se jedná o flagrantní porušení stanov strany, §5, bod d.

 

Pokud opravdu měsíční hlášení obsahovala výše zmíněné informace, znamenalo by to naprosto skandální porušení organizačního řádu a zneužití aparátu strany. Je proto jistě v zájmu strany, aby bylo zjištěno, zda se toto vážné podezření zakládá na pravdě či nikoliv. Žádám v té souvislosti, aby vedení strany umožnilo členům strany přístup k těmto hlášením. Zároveň předpokládám, že jste již učinil veškerá nezbytná opatření, aby archiv aparátu strany zůstal kompletní a neporušený.

 

S pozdravem

 

Jan Czerný, místopředseda KDU-ČSL Praha 2

 

V Praze, dne 2. srpna 2007