Předsednictvo a celostátní výbor se patrně v nejbližší době vysloví pro úpravu délky funkčního období. Konečné rozhodnutí pak budou mít v ruce delegáti listopadového sjezdu.

Vše směřuje k tomu, aby se funkční období orgánů strany zkrátilo na dva roky a byla tak napravena fatální chyba z roku 2005.

Chyba, která prodloužením funkčního období na čtyři roky zakonzervovala politické zkomírání na krajské, okresní a místní úrovni. Pokračující krize strany si přitom stejně nakonec vynutila střídání republikového stranického vedení po necelých dvou letech.

Jako jsem celou dobu volal po návratu dvouletého funkčního období, dnes se stejnou naléhavostí vyzývám vedení strany a delegáty sjezdu, aby v listopadu hlasovali pro přechodné jednoleté funkční období.

Co je hlavním důvodem: neztratit čas, který máme nyní k dispozici k provedení nezbytných stranických reforem. Do roka a do dne, bez nadsázky, je třeba vyřešit změnu stanov: mimo jiné nově definovat plné členství a zavést status registrovaných příznivců, přizpůsobit stranické struktury nerovnoměrnému rozložení členské základny v ČR, uvést do souladu způsob výběru a odpovědnost generálního sekretáře, zřídit Programovou radu, omezit volební právo na sjezdech jen pro nově zvolené delegáty. Velmi rychle je třeba také rozhodnout o tom, jakým způsobem dále financovat stranu. Celé nové vedení, nejen předseda, musí od první chvíle přijmout nové zvyklosti v komunikaci s členskou základnou. Vnést do strany atmosféru politické a odborné diskuse a zavést jiná pravidla pro řízení strany. Tedy vše to, co předchozí stranická vedení po dlouhá léta zanedbávala. Do roka a do dne!

To vše jsou věci, které nemohou počkat, nové vedení strany nemá v následujícím roce nic významnějšího na práci, než reformovat stranickou strukturu a stranické mechanismy. Proto musí být také zadání od delegátů sjezdu naprosto jasné a časově ohraničené.

Vedení strany, kterému by se nepodařilo tyto úkoly splnit, musí příští rok odejít. Vedení strany, kterému se to podaří, nebude mít jistě potíže své posty obhájit a získat tak mnohem silnější mandát.

KDU-ČSL již nemůže ztratit dva roky. Vážené sestry, vážení bratři, vážení delegáti, je to ve vašich rukou! Jednoletý mandát, jasná zadání v programu obnovy KDU-ČSL a pevné časové termíny. Spoléhám na vás a přeji vše dobré.